[ACTUALITZACIÓ] Sobre la taxa de gual: pronunciaments del Síndic de Greuges

20.12.12 | LILIANA V.CALMET

Ja fa setmanes, o mesos més aviat, que anem seguint la polèmica del cobrament de la taxa de gual al Vendrell, facultat que si bé es genera a l’empara de l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, i de la pròpia Llei Tributària, que ordena la prescripció dels deutes tributaris en el termini de quatre anys, requereix del compliment de l’anomenat fet imposable, que no és cap més que (i cito literalment de la pròpia ordenança de l’any 2012):

“Constitueix el fet imposable de la taxa de guals l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de la via pública” i, en concret, “1. Entrades de vehicles a través de la via pública a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals”.

Tot i així i tenint present aquests supòsits que fan meritar la taxa, pel que he anat sentint, molts cops s’ha girat la liquidació (i no només la corresponent a aquest any en curs, sinó els dels quatre anteriors, arribant a quanties que sobrepassen els 400 euros) a persones que únicament tenen una porta de garatge, sense que s’hagi comprovat que es faci aquest aprofitament especial a través de la via pública.

Aquesta setmana mirant els recentment penjats ordres del dia de les Juntes de Govern, vaig veure com en la sessió corresponent al dia 10 de desembre de 2012, un dels punts era designar un advocat per representar l’Ajuntament del Vendrell en un recurs abreujat contra un acord de la pròpia Junta de Govern que desestimava un recurs contra una d’aquestes liquidacions. Per què ens entenguem: han dut el tema als tribunals per veure si el cobrament d’aquesta taxa entra o no, en aquest supòsit concret, dins la legalitat vigent.

Tot sospitant que l’Ajuntament en alguns casos (que no tots!) ha presumit que una porta de garatge comporta un cotxe i que per tant, ja es compleix amb el fet imposable de l’ordenança (i retroactivament!), sense que en realitat hi hagi aquest aprofitament de l’espai públic que es requereix pel cobrament de la taxa, m’he posat a buscar informació sobre el tema.

Doncs bé, al respecte, la cirereta del pastís de tota la informació trobada se l’endú aquest fragment de l’informe anual de 2011. En citaré els fragments més importants:

“Cal indicar que perquè aquest supòsit pugui generar taxes locals és necessària la concurrència de tres circumstàncies: a) que es tracti d’un aprofitament especial o privatiu; b) que el seu ús sigui legítim i c) que els béns siguin de domini públic. Així doncs, en relació a la primera, cal tenir en compte que s’ha de produir un ús efectiu i real del domini públic perquè neixi l’obligació del pagament de la taxa. No es suficient l’existència d’una porta capaç de facilitar l’entrada de vehicles perquè es meriti la taxa…”

“D’acord amb això, val a dir, també, que la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que la taxa es merita quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic…”

“D’acord amb això, el Síndic, arran d’una queixa, va recordar a l’Administració que és improcedent la taxa d’entrada i sortida de vehicles quan no és possible l’ús efectiu de l’aprofitament del domini públic, amb motiu d’unes obres municipals de remodelació del carrer que impossibilitin la circulació rodada…”

Com veureu, són especialment aplicables en aquells supòsits en que s’hagi pagat el gual quan no s’hagi complert amb el fet imposable (tinc porta però no tinc cotxe, deixo el cotxe fora al carrer, etc); en relació a l’extensió de l’efecte retroactiu que l’Ajuntament ha volgut donar a la liquidació de la taxa, que pot no ajustar-se al període temporal real  i finalment, en si durant aquest termini de retroactivitat aplicat s’han sofert obres o altres circumstàncies que pugui disminuir el pagament de la taxa

D’altra banda, el Síndic de Greuges en altres tipus de supòsits no tan genèrics, com aquest informe del Síndic corresponent a l’any 2005, on, en la pàgina 48, es parla que en aquells casos en que la llicència de gual es concedeixi en vies en les que per la seva dimensió, calgui impedir l’estacionament davant del garatge, aquesta reserva no hauria de tenir cap cost addicional.

O aquest fragment de l’informe de l’Ajuntament de Castellar del Vallès corresponent a l’any 2011, que respon a un recurs contra la liquidació de la taxa de guals per inexistència del fet imposable, presentat per un promotor ja no tenia cap reserva de via pública per l’entrada de vehicles per sobre la vorera, ni era la voluntat del subjecte passiu tenir-la. El Síndic fa una distinció remarcable entre els dos fets imposables en els que s’hauria de dividir la taxa de gual: el de passar per sobre la vorera amb el vehicle i el de tenir la línia groga marcada davant la porta del garatge per evitar-ne l’ocupació:

“es pot donar el supòsit de fet concret en què un ciutadà accedeixi amb un vehicle a una finca per sobre de la vorera, però que no estigui interessant a fer una reserva de la via pública que li possibiliti l’accés sense impediments. Per tant, el Síndic considera que ha de ser possible diferenciar els dos supòsits de fet esmentats, que per la seva configuració donen lloc a dos fets imposables diferents…”

En conclusió, per cobrar aquesta taxa es requereix que es generi el fet imposable contingut en la seva pròpia ordenança i que es compleixi durant tot el període que ara s’està pretenent cobrar, defugint de l’automatisme dels quatre anys anteriors i d’acord amb la casuística que el Síndic de Greuges recull. Tot el que no es correspongui amb això, totes les presumpcions que s’hagin pogut fer (com per exemple la de cobrar-la per la mera existència d’una porta de garatge) no s’ajusta a l’Ordenança municipal ni a la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, podent-se recórrer.

Actualitzem aquesta entrada amb la carta que ha tret avui (18/01) el diari “La Vanguardia” respecte del tema dels guals i la resposta del regidor Joan Maria Diu.

gual_carta

gual_resposta

Seguim actualitzant aquesta entrada: s’ha creat la Plataforma d’Afectats pels Guals del Vendrell, un col·lectiu de gent indignats per l’abús de l’Ajuntament en el cobrament de les taxes dels guals. De moment podeu trobar-los a @PAG_Vendrell o a través del seu correu electrònic platafectatsgual@gmail.com

Ens ha arribat el manifest fundacional de la Plataforma d’Afectats pels Guals del Vendrell. El recollim a continuació:

Aquesta Plataforma d’Afectats i Afectades pels Guals del Vendrell agrupa part de la ciutadania del Vendrell. Neix arran de la campanya iniciada per l’Ajuntament del Vendrell per fer complir una ordenança municipal, la qual obliga a pagar als seus veïns una taxa per l’entrada i sortida de vehicles a través del domini públic i amb el cobrament dels 4 anys anteriors a l’aplicació de la norma.

Aquest propòsit (i fet ja en part dels nostres veïns) d’aplicar l’ordenança municipal corresponent de manera genèrica, sense comprovar que efectivament s’estigui complint el supòsit que origina el pagament de la taxa) el considerem abusiu i injust, amb una especial manca de sensibilitat per part del govern quadripartit actual del nostre consistori pel moment de crisi global que patim. En especial al Vendrell, amb una taxa d’atur de les més altes de tota Catalunya, un sector de la construcció molt present que tants llocs de treball ha destruït, i una gran quantitat de desnonaments que posen a moltes persones del nostre municipi, els seus ciutadans i ciutadanes, al fil de la desesperació.

El més greu de les actuacions realitzades per l’Ajuntament respecte a aquesta ordenança municipal, és que es basa en una presumpció, aspecte que suposa un abús per part de l’Administració Local. Per al ciutadà o la ciutadana és pràcticament impossible demostrar la no utilització de la seva entrada d’aparcament, i més respecte a anys anteriors. Aquest fet demostra l’incompliment per part de l’Ajuntament de la seva pròpia ordenança, així com la Llei General Tributaria, ja que no demostra que es compleixi amb el fet que comporta el pagament de la taxa de guals.

Considerem que s’hagués pogut fer de manera diferent, atenent-nos al procediment, a la situació econòmica dels vendrellencs i vendrellenques i sobretot, a l’exemple donat per altres municipis, com el de Torredembarra, on si detecten una entrada de vehicles per la via pública sense tenir la corresponent llicència, únicament t’envien la liquidació de l’any en curs, davant la impossibilitat de demostrar que efectivament s’ha fet aquest ús en els anteriors.

Des de la Plataforma d’Afectats i Afectades pels Guals del Vendrell, demanem que en aquests casos en els quals existeixi dubte sobre la utilització d’aquesta entrada d’aparcament anterior, deixar sense efecte aquesta liquidació respecte dels anys anteriors.

Volem manifestar que, donat el procediment per part de l’Ajuntament del Vendrell en l’aplicació d’aquesta ordenança, sembla que l’únic propòsit del consistori es l’afany recaptatori per obtenir ingressos que abans no tenia i, així, dissimular part de la pèssima gestió econòmica del govern actual i dels anteriors, que han portat que l’Ajuntament del Vendrell sigui un dels més endeutats de Catalunya.

Per això, la Plataforma d’Afectats i Afectades pels Guals del Vendrell (PAG del Vendrell), ens proposem informar a totes les persones afectades per aquesta ordenança municipal i a orientar en els seus casos particulars, amb l’objectiu de poder fer front a la prepotència del nostre Ajuntament i donar suport a les persones que ho estan passant tan malament a causa d’aquest abús.

Tot i així, volem precisar que estem a favor d’aquelles regularitzacions fetes en casos en què efectivament s’hagi fet ús del domini públic sense la llicència corresponent, sempre i quant el procediment s’hagi dut a terme d’acord amb la Ordenança i totes les lleis aplicables. El que denunciem en aquest manifest és la presumpció que l’Administració ha realitzat considerant que una porta de garatge implica l’entrada de un vehicle a través de la via pública, i la indefensió que situa al ciutadà al ser impossible provar que no s’ha realitzat el fet imposable en els anys anteriors.

Atentament,

PAG del Vendrell

Anuncis

19 thoughts on “[ACTUALITZACIÓ] Sobre la taxa de gual: pronunciaments del Síndic de Greuges

 1. Gràcies per fer-nos-ho saber. Articles com aquest fan que realment la ciutadania tingui la informació necessaria i ben argumentada de manera rigorosa. Felicitats pel seu article, Sra. Liliana.

  Jo he rebut fa dos dies una notificació de base reclamant-me el deute del suposat “gual” de casa meva dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012 i indicant-me que si no pago en un termini determinat tindré un recàrrec del 20%. (M’imagino que ho envien els darrers dies de desembre perquè sinó sembla ser que pot prescriure).

  Jo no utilitzo ni he utilitzat mai la suposada porta que diuen per entrar cap cotxe ni cap vehicle, però tot i així l’Ajuntament ha decidit que és una porta de garatge i no tinc cap mena de problema que qualsevol vehicle aparqui davant la meva porta a la via pública.

  Per tant, gràcies per la informació, perquè possiblement recorreré aquesta taxa.

 2. Gràcies per la info, Liliana.

  El problema en si tampoc radica en si la norma està ben aplicada o no, sino en… què li passa al nostre Ajuntament que crea noves normes recaudatòries?!?!?! Això és el que realment està passant: noves taxes per truere més diners al poble.

  Aquest NO és el Vendrell que jo vull. NO. I no ens ho mereixem.

  • El problema en aquesta legislatura és que hem de pagar els sous als 21 regidors que estan a l’equip de govern més els 5 que estan a l’oposició (que cobren menys). Si, si, algu ja ha dit que en anteriors legislatures hi havia càrrecs de confiança que també cobraven molt, però ara, en el nostre ajuntament hem de pagar, en aquests moments de crisi extrema, a 21 regidors cada mes i és clar, d’algun lloc han de sortir els diners pels seus sous, perquè ells no deixaran de cobrar, això us ho ben asseguro. Més clar, l’aigua oi?. Per això han d’inventar-se taxes i expremer al ciutadà normal tant com puguin, mentre cada dia hi ha desnonaments, acomiadaments, expedients de regulació d’ocupació, etc. Potser seria hora de començar a retallar encara més els sous dels regidors, d’eliminar empreses i més empreses municipals, eliminar i fer ERO’s i ERE’s a tots els “enxufismes” i “amiguismes” que hi ha enquistats dins el consistori des de fa anys i més anys sobretot amics dels dos grans partits polítics. Tots ho sabem però ningú gosa dir res en públic. Per això cal apujar els impostos i les taxes a tota la ciutadania; per mantenir a tot aquest personal no productiu (regidors i amics, parents i altres dels diferents regidors).

   • Disculpeu, volia dir els sous dels 16 regidors de l’equip de govern, més els 5 de l’oposició. Si voleu més informació podeu entrar a la pagina web de l’Ajuntament del Vendrell on hi ha penjats els diners que cada any paguem els contribuents als regidors i alcalde del consistori.

  • Hola Benjamí.

   Gràcies per la informació, però aquests recursos són generals i em sembla que BASE poca cosa hi té a fer o dir, ja que, si no tinc malentés, és només una entitat recaptadora d’impostos i em sembla que qui té les darreres competències de legislació en aquesta matèria de guals és l’ajuntament de cada municipi.

   Jo he formulat directament la queixa al Síndic de Greuge i la pots tramitar per vies diferents. Us deixo també l’enllaç per si pot ser útil per a algú més que vulgui reclamar.

   http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=65

  • Si es cert Bruna, avui he estat a BASE i hem remeteixen directament al ajuntament per fer la queixa. O sia que els que han ficat aquet impost abusiu te lan de perdonar ho portem clar

 3. Tenia pendent de fa dies contestar els missatges, ara que he rebut la notificació que havies escrit, Bruna, m’hi dedicaré.

  Com bé assenyales, aquest model és genèric, al interposar-lo resol la Junta de Govern (que sistemàticament està desestimant tots els recursos, segons l’ordre del dia que ara SÍ pengen al web municipal) i davant tal desestimació només queda la via contenciosa administrativa en la que, com a mínim un valent, ha acceedit a anar.

  El problema dels guals no és únic al nostre municipi. Divendres era a Sant Feliu i parlant amb un administrador de finques em va comentar que l’AJuntament d’allà feia exactament el mateix i que havent-ho parlat amb els serveis tècnics d’allà, se li va dir que les al·legacions les desestimarien de manera automàtica. La diferència és, però, que a Sant Feliu només cobraven l’any en curs, i no es dedicaven a aplicar una retroactivitat que, tot i ser legal, és de pressumpció (i moral!) dubtosa tenint en compte els temps que corren.

  Buscant, buscant després d’això de Sant Feliu, vaig veure que al sud d’Espanya alguns ajuntaments s’havien dedicat a fer exactament el mateix, amb tanta mala sort, en alguns casos, que oposició i jutges se’ls hi havien tirat a la iugular. Aquí al Vendrell tornem a ser diferents, quatre partits que defensaran a mort aquesta mesura, i uns que tot i criticar-la, se’ls desacreditarà per altres raons.

  Us deixo alguns links sobre els casos d’allà baix, per si són del vostre interès. En un cas de tots aquests que us enganxo, es va anar a judici i el jutge va tombar totes les liquidacions perquè s’havien fet amb un procediment tributari que no corresponia, suposant que l’Ajuntament va haver de tornar MOLTS diners a tothom. Us imagineu que una cosa semblant aquí? Riuríem.

  http://plataformavado.blogspot.com.es/
  http://andaluciainformacion.es/portada/?a=198591&i=19
  http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1086737/los/vecinos/ganan/terreno/cobro/vados.html
  http://miraloqueestanhaciendo.wordpress.com/2012/05/20/el-psoe-denucia-una-amnistia-fiscal-en-el-cobro-de-los-vados-en-murcia/
  http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/el-ayuntamiento-descubre-mas-de-160-vados-habilitados-pero-sin-pagar-tasa_736760.html
  http://lifeinbeniajan.wordpress.com/2012/06/18/el-final-de-los-vados-ilegales-esta-cerca-o-no/
  http://vecinosplayalaguna.com/docs/doc/Plataforma%20Vado%20email%2022%2003%2012.pdf
  http://www.diariodejerez.es/article/jerez/366138/gobierno/local/fracciona/cuatro/anos/pago/las/tasas/vado/atrasadas.html
  http://vegamediapress.es/not/523/1_500_murcianos_pagan_el_vado_de_forma_injusta/
  http://asociacionelpinar.blogspot.com.es/2009/12/un-nuevo-golpe-para-los-vados.html

  Per cert Bruna, ja ens explicaràs que tal va aquesta queixa al Síndic. De ben segur que no serà la primera ni la última que rebi en relació a l’Ajuntament del Vendrell (ni tampoc pel mateix tema!).

  • De moment esta enviada. No sé com acabarà, però si més no, que se’n tingui constància i que el ciutadà no quedi tan indefens davant els abusos que està cometent l’administració local.

   Em sembla que ara per ara és la única via que podem fer si no volem portar-ho als tribunals, fet que comporta una despesa molt gran econòmica i de temps. Si més no ho hauré intentat.

  • Hola Liliana, soc en Ricard Esplugues, tenim casa a Eden Parc C/ Joaquim Bassa Nº 7, doncs com tothom que a rebut la famosa carta de BASE amb la taxa dels guals amb el que estem totalment amb desacord, ja que no es la nostra intenció gaudir d’una exclusivitat del gual, en el nostre cas ni tans sol la distancia de la porta permet l’entrada amb seguretat d’un vehicle ( estic buscant la distancia minima d una porta d’ garatx sense gaire exit) el president de la comunitat de veins de Eden park m’ ha dit que son tres metres, (la meva fa 2’50). Al Ajuntament ens ha comunicat que tenim fins a final del mes de Gener per interposar un recurs, La setmana que be parlarè amb un advocat contractat per Eden Park que el president m’ ha dit que a iniciat un contencios administratiu a Tarragona, La veritat Liliana es que tot aixo em bè de nou i no tinc clar com fer aquest recurs.
   Moltes gràcies per tota aquesta informació que de ben segur ajudarà a molts veins. Salutacions

 4. Hola, soc una ciutadana mes com tots vosaltres, no tinc la meva residencia al Vendrell però tinc el meu pis aquí i compleixo amb totes les meves obligacions com a contribuïen, a finals de desembre en va arribar la notificació de pagament de Guals, amb caràcter retroactiu, com a vosaltres , el cas es que segons les dates el podia pagar fins al dia 20 del mes següent ( o sigui diumenge) i avui he procedit al pagament perquè nomes faltaria que a sobre s’apliqués el 20% per interessos de demora…
  Penso fer un recurs al síndic de greuges perquè no estic gens d’acord amb aquestes accions per part de l’Ajuntament, però em preguntava si existeix o s’ha pensat en fer un recurs marc, perquè tothom el tingui accessible i es faciliti que es puguin enviar per fer mes pressió cap a les administracions, sabeu alguna cosa sobre aquest tema.
  Moltes gracies

  Rosa Cañestro

  • Hola Rosa.

   Jo ja en vaig presentar una, i és molt important que tots els ciutadans, si no estem conformes amb el que legisla l’Ajuntament, poguem, sense pressions de cap tipus fer les nostres reclamacions. Jo en la meva queixa, vaig adjuntar l’article, molt ben escrit i molt ben detallat de la Sra. Liliana Calmet, la carta que vaig rebre de l’Ajuntament i el rebut conforme he pagat, ja que al menys de moment, jo he pagat, perquè sinó arribaran els recàrrecs del 20%. Cal posar molt clar que la queixa va contra l’Ajuntament del Vendrell, ja que com va dir el Sr. Benjami, BASE no hi té res a veure i només és una entitat recaptadora d’impostos.

   Us torno a deixar l’enllaç de la pàgina web per si pot ser del vostre interès.
   http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=65

   Com més queixes es rebin, molt millor.

 5. Sembla a ser que demà assabenten la Junta de Govern d’una sentència parcialment estimada en contra de la taxa de guals, tal i com consta en el punt 20 de l’ordre del dia corresponent: http://www.elvendrell.net/images/stories/Ajuntament/juntes_govern/ordre_del_dia/130121od.pdf

  Ricard, Rosa, recorreu. Mirarem de penjar algun model d’al·legacions o similar perquè pugui servir d’orientació, però no podem precisar la data. Sobretot que no se us passi el termini! I respecte del Síndic, és més pressió quasi bé mediàtica que altra cosa, perquè les resolucions d’aquest organisme no tenen eficàcia jurídica.

  • Si entreu a l’enllaç que ha indicat la Sra. Liliana Calmet, veureu que en l’ordre del dia hi ha un grapat de punts (del 62 al 98) quasi exclussivament dedicats a desestimar els recursos presentats pels ciutadans del Vendrell contra la taxa i l’impost dels guals. Tots estan desestimats. Quasi 30 ciutadans han interposat recursos, sembla que amb molt poca eficàcia, ja que el consistori els desestima tots.

 6. Mireu Lavanguardia d ‘avui seccio cartes dels lectors parlen sobre els guals a El Vendrell i respon l’ajuntament a veure que us sembla

  • Moltes gràcies Sr. Benjamí per fer pública aquest mala praxi del consistori i gràcies a la Sra. Liliana per donar-nos altra vegada, la informació necessària.

   És absolutament llastimós i vergonyós el que respón el Sr. Diu i dóna per suposat que tothom al Vendrell que té una porta amb unes característiques determinades d’amplada, és per defecte “una porta de garatge” i per tant ell, com a màxima autoritat pot decidir per sobre de la ciutadania que tothom ha de pagar aquest tribut, tant si la porta fa el servei d’entrada de vehicles com si no.

   Aquest fet, que hauria de decidir individualment cada ciutadà respecte a l’ús que en fa de la seva porta, ara resulta que també ja decideixen per tots nosaltres ja que evidentment, ells estan per sobre del bé i del mal. És realment vergonyós i encara més vergonyòs gosar dir que ho fan perquè hi ha d’altres ciutadans que ja ho pagaven.

   És penòs, llastimós i només corrobora la manca d’ètica absoluta d’aquest consistori. Jo tinc un gual en una altra localitat i que jo sàpiga és absolutament voluntari el fet que si vull o no tenir gual a la porta de casa meva. L’Ajuntament mai m’ha obligat a tenir el gual i en aquest cas, vaig ser jo personalment qui el va demanar.

   Tot aquest cobrament d’impostos té més un regust de mala política i mala praxi de gestió econòmica per part del Sr. Diu que una altra cosa. Malament anem si continuem així.

 7. Hola sóc la Rosa, moltes gracies a tots per les vostres respostes, no em consola el fet de que tots ens trobem a la mateixa situació de injustícia recaudativa, però per altre part es d’agrair que no ens quedem amb el braços creuats, ja veurem per on surt la cosa.
  J
  a he fet la reclamació al síndic de greuges però encara no tinc respostes…ja us informaré

 8. Retroenllaç: Al Síndic de Greuges ni transparència (ni aigua!)! | les4fonts

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s